De Top 10 toont de belangrijkste onderwijstrends van dit moment. Deze trends scoren hoog op impact, onzekerheid en urgentie. Maar welke trends hebben de Top 10 dit jaar net niet gehaald?

11. Nieuwe sociale relaties en ruimten (vorig jaar op nr. 17)
De identiteitsontwikkeling van kinderen is meer en meer diffuus. Waren er vroeger meer duidelijk afgebakende groepen in de samenleving (verenigd in bijvoorbeeld de kerk of sportclub), zo bestaan er tegenwoordig meer losse verbanden. Vroeger werden vriendschappen voor het leven gesloten, maar door de toegenomen mobiliteit op geografisch, sociaal en professioneel vlak is dit nu steeds minder het geval.

12. Internationalisering (vorig jaar op nr. 19)
De wereld wordt steeds kleiner en het bereik van communicatiemiddelen om kennis en informatie met elkaar te delen wordt groter. Hierdoor ontstaan steeds meer culturele, politieke en economische uitwisselingen. Onderwijsinstellingen spelen hierbij een belangrijke rol door leerlingen en studenten uit alle windstreken te verwelkomen. Nieuwe trends, ideeën en merken verspreiden zich sneller en verder en worden over de hele wereld gemeengoed.

13. Toenemende aandacht voor curriculumvernieuwing (vorig jaar op nr. 9)
Vanuit de wetenschap komt steeds meer aandacht voor de rol van onderwijs in de identiteitsontwikkeling van kinderen. Het onderwijs zou naast het overdragen van kennis ook vooral moeten gaan over zelfactualisatie en persoonsvorming. Kennis is alomtegenwoordig en beschikbaar, de juiste begeleiding bij het opdoen van inzicht in jezelf is lastiger te vinden.

14. Toenemend belang van vaardigheden
De wereld verandert voortdurend en het onderwijs ook. Elke dag komen er nieuwe functies bij op de arbeidsmarkt, terwijl tegelijkertijd banen verdwijnen door automatisering. Het is soms moeilijk te bepalen voor welke banen studenten worden opgeleid. Via het internet heeft bijna iedereen toegang tot kennis en informatie, het draait om de vaardigheden hier op verantwoorde wijze mee om te kunnen gaan

15. Toenemende invloed netwerkmaatschappij (vorig jaar op nr. 16)
De maatschappij draait steeds meer op netwerken. De terugtrekkende overheid belegt steeds meer taken op lokaal niveau, waar bestuur en/of burgers samenwerken om de taken te vervullen. Kleine en grote partijen uit de private en publieke sector werken vaker samen om een doel te bereiken. Deze allianties, convenanten en samenwerkingen vragen van organisaties dat zij steeds vaker de deur naar buiten openzetten.

16. Aandacht voor duurzaamheid (vorig jaar op nr. 8)
Overheden, bedrijven en burgers raken er meer en meer van doordrongen dat onze huidige beslaglegging op energie, grondstoffen en de natuur op lange termijn niet houdbaar is. De groeiende aandacht voor duurzaamheid en gezondheid wordt steeds vaker omgezet in regelgeving, subsidiemogelijkheden en andere prikkels om gedragsverandering te stimuleren.

17. Mondige ouders (vorig jaar op nr. 11)
Ouders bemoeien zich steeds vaker met het onderwijs dat hun kind geniet. De coronapandemie heeft de betrokkenheid van ouders (ongewild) sterk vergroot. Bijna altijd met de beste intenties: ze willen alleen het beste voor hun kind. Dit is aan de ene kant positief, want het kan zorgen voor een grotere betrokkenheid. Aan de andere kant worden in sommige gevallen grenzen overschreden en leidt de bemoeienis tot een serieus conflict, inclusief vloeken, schelden en serieuze bedreigingen.

 

Suggesties voor volgend jaar

Daarnaast is vanuit het expertpanel nog een aantal suggesties gedaan voor de volgende editie van de Onderwijstrends Top 10.

  • Edtech-reuzen hebben steeds meer invloed op het onderwijs, dit vraagt om opnieuw bezien hoe we daarmee omgaan en om maatschappelijk debat. Gaan zij bepalen hoe ons onderwijs eruit ziet? Is het een zegen of een vloek?
  • Ontwikkeling in het denken over leiderschap en besturen
  • Toenemende aandacht voor het voorkomen van vroegselectie
  • Ontlezing