De Top 10 toont de belangrijkste onderwijstrends van dit moment. Deze trends scoren hoog op impact, onzekerheid en urgentie. Maar welke trends hebben de Top 10 dit jaar net niet gehaald?

11. Meer flexibilisering en gepersonaliseerd leren (vorig jaar op nr. 8)
Digitalisering van het onderwijs leidt tot een grote beschikbaarheid van data over leerlingen en studenten. Dit biedt een schat aan informatie over hoe leerlingen het beste kunnen leren. De individuele leerling komt hiermee steeds centraler te staan in het onderwijs. Gecombineerd met digitale lesvormen en -materiaal maken de beschikbare data het mogelijk het leerproces steeds verder te personaliseren.

12. Een leven lang leren (vorig jaar op nr. 9)
Wanneer en waarvoor wordt geleerd verandert. Waar het onderwijs sinds de industriële revolutie grotendeels los is komen te staan van de maatschappij en het arbeidsproces, lijken deze grenzen nu weer meer te vervagen. Formeel en informeel leren lopen meer door elkaar, de verdeling van leerdoelen over levensfasen staat volledig op zijn kop. Voorheen konden we ons leven in drie fasen indelen: onderwijs, arbeid en pensioen. Nu is er sprake van een multifase-indeling, waar werken, ontspanning en leren regelmatig door elkaar lopen en gelijktijdig plaatsvinden.

13. Aandacht voor duurzaamheid (vorig jaar op nr. 16)
Overheden, bedrijven en burgers raken er meer en meer van doordrongen dat onze huidige beslaglegging op energie, grondstoffen en de natuur op lange termijn niet houdbaar is. De groeiende aandacht voor duurzaamheid en gezondheid wordt steeds vaker omgezet in regelgeving, subsidiemogelijkheden en andere prikkels om gedragsverandering te stimuleren. Voorbeelden hiervan zijn de Klimaatwet en het Klimaatakkoord.

14. Krimp en leerlingendaling (vorig jaar op nr. 10)

De bevolkingssamenstelling in Nederland verandert. Het aantal ouderen neemt toe en het aantal jongeren neemt af. Er worden minder kinderen geboren. (Jonge) mensen trekken weg uit bepaalde gebieden bij gebrek aan voorzieningen en werkgelegenheid. Ontgroening is niet alleen iets van traditionele krimpgebieden, het treft ook de Randstad. Minder kinderen betekent minder leerlingen voor het onderwijs. 

15. Veranderende rol docent (vorig jaar op nr. 14)
De maatschappij draait steeds meer op netwerken. De terugtrekkende overheid belegt steeds meer taken op lokaal niveau, waar bestuur en/of burgers samenwerken om de taken te vervullen. Kleine en grote partijen uit de private en publieke sector werken vaker samen om een doel te bereiken. Deze allianties, convenanten en samenwerkingen vragen van organisaties dat zij steeds vaker de deur naar buiten openzetten.

16. Nieuwe sociale relaties en ruimten (vorig jaar op nr. 11)
De identiteitsontwikkeling van kinderen en jongeren is meer en meer diffuus. Zo waren er vroeger duidelijk afgebakende groepen in de samenleving (verenigd in bijvoorbeeld de kerk of sportclub), maar bestaan er tegenwoordig meer losse verbanden. Vroeger werden vriendschappen voor het leven gesloten, maar door de toegenomen mobiliteit is dit steeds minder het geval. Door de coronapandemie doen we meer online en verandert het contact met de mensen om ons heen.

17. Opkomst private partijen (nieuw)
De rol van private partijen in het onderwijs wordt steeds groter. Van Google met de digitale leeromgevingen tot online aanbieders van onderwijs en van bijlesinstituten tot particuliere basisscholen. Het aantal leerlingen op een particuliere school neemt toe. Met name in het online onderwijs groeit de invloed van, vaak internationale, private partijen, denk aan bijvoorbeeld de Khan Academy.  De investeringen in online onderwijs zijn toegenomen tot 7 miljard euro.

 

Suggesties voor volgend jaar

Daarnaast is vanuit het expertpanel nog een aantal suggesties gedaan voor de volgende editie van de Onderwijstrends Top 10.

  • Het vervagen van de scheidslijn tussen HBO en WO
  • De verschuivende verhouding tussen onderwijs en zorg bij kwetsbare groepen in het onderwijs
  • De ontwikkeling van de lerarenopleidingen n.a.v. de vraag om scholing voor zij-instromers, hybride docenten en volwassen onderwijs