Manpower Group: Top 21 trends voor 2021

Manpower Group: Top 21 trends voor 2021

Bestaande trends versnellen en stimuleren digitale transformatie op een ongekende schaal als gevolg van de wereldwijde gezondheids-, economische en sociale crisis. In combinatie met onzekerheid en de opkomst van nieuwe trends, moeten organisaties hun personeelsbestand transformeren om ervoor te zorgen dat ze over de vaardigheden en competenties beschikken die nodig zijn om te behouden en opnieuw in te richten voor een onzekere toekomst.

De 21 trends in dit rapport schetsen de belangrijkste krachten van demografische verschuivingen, de opkomst van individuele keuzemogelijkheden, de toenemende verfijning van de klant, de technologische revolutie en opkomende trends die de werkplek en het personeelsbestand van de toekomst vormgeven.

Samen sterk voor elk kind

Samen sterk voor elk kind

Dit rapport bevat de aanbevelingen van Merel van Vroonhoven, onafhankelijk aanjager voor de aanpak van het lerarentekort. Ze schrijft dat er in het afgelopen jaar veel in gang gezet is en het animo voor het leraarschap groeit, maar dat er meer nodig is om het lerarentekort succesvol aan te pakken. De vrijblijvendheid moet uit de (regionale) samenwerking in het onderwijs. Deze is nu te versnipperd en te beperkt. Voor duurzaam en effectief samenwerken tussen schoolbesturen en lerarenopleidingen in een regio is wettelijke verankering in het onderwijsstelsel nodig. Zo moeten partijen zich inzetten – ook buiten hun eigen belang – voor het daadwerkelijk gezamenlijk oplossen van het lerarentekort.

Omdat elk kind recht heeft op een leraar, niet alleen de kinderen van één school, één stad of één regio.

Rathenau Manifest

Rathenau Manifest

Met de doorbraak van ‘immersieve’ technologieën, zoals augmented reality, virtual reality en spraakcomputers, gaat de digitale samenleving een nieuwe fase in. De fysieke en digitale wereld raken meer dan ooit met elkaar verknoopt. Dat roept urgente maatschappelijke en politieke vragen op. In dit manifest stelt het Rathenau Instituut tien ontwerpeisen aan de digitale samenleving van morgen.