Vooruitzien voor jonge generaties

Vooruitzien voor jonge generaties

De coronapandemie heeft ook in het onderwijs ongekende maatregelen nodig gemaakt. Onderwijsinstellingen en de mensen die er werken, hebben de situatie met veel veerkracht en creativiteit het hoofd geboden. Tegelijk staat zowel het onderwijsveld als de overheid voor uitdagingen om de gevolgen van deze crisis te ondervangen. De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft de Onderwijsraad gevraagd daarover mee te denken.

Met dit advies voldoet de raad aan dit verzoek. Daarbij kijkt de raad naar het hele onderwijsstelsel. En hij richt zich op de langere termijn: de periode volgend op het begin van het nieuwe school- en collegejaar. De raad geeft de ministers een benadering en een agenda mee om in de komende maanden en jaren beleid te voeren. Wat kan behulpzaam zijn bij de beleidsvoering? Welke onderwerpen staan voorop?

Inspectie – Staat van onderwijs

Inspectie – Staat van onderwijs

Volgens de Inspectie van het Onderwijs ontstaat er door de coronacrisis een unieke kans om het onderwijs structureel te verbeteren. Omdat leerlingen en studenten vertraging hebben opgelopen door de coronapandemie is er een inhaalslag aangekondigd. De inspectie roept in de Staat van het Onderwijs 2021 op meer te doen dan alleen de corona-achterstanden in te halen: maak van de aangekondigde reparatie een renovatie. 

Onderwijsraad pleit voor strategische visie voor het hele onderwijs

De Onderwijsraad adviseert de minister van OCW in de toekomst niet meer te werken met een vierjaarlijkse agenda voor alleen het hoger onderwijs. De Onderwijsraad pleit voor een strategische visie voor de lange termijn (10 tot 15 jaar). Het is voor de aansluiting en doorstroom van groot belang dat onderwijssectoren in samenhang worden bezien.

Lees het nieuwsbericht en het advies.