Onderwijstrends Top 10

De tien belangrijkste onderwijstrends van dit moment

Vorig jaar op nr. 2

De komende jaren dreigt het lerarentekort in alle lagen van het onderwijs op te lopen. Vergrijzing en een verminderde aantrekkelijkheid van het beroep zijn belangrijke factoren.

Lees verder…

Vorig jaar op nr. 1

In veel Westerse landen neemt de tweedeling in de samenleving steeds verder toe: tussen jong en oud, autochtoon en allochtoon, hoogopgeleid en laagopgeleid, rijk (de ‘haves’) en arm (de ‘have nots’).

Lees verder…

Vorig jaar op nr. 5

De wereld en het onderwijs digitaliseren sinds de coronacrisis in een stroomversnelling. Leren gebeurt al lang niet meer alleen in het klaslokaal. Door digitalisering kunnen we overal, tijd- en plaatsonafhankelijk, kennis tot ons nemen en vaardigheden ontwikkelen.

Lees verder…

Kansongelijkheid in het onderwijs

Vorig jaar op nr. 10

De gelijke kansen in het onderwijs staan in toenemende mate onder druk. De negatieve bijwerkingen van vroege selectie binnen het huidige stelsel lijken moeilijk te overkomen.

Lees verder…

Voortdurende technologische ontwikkeling

Vorig jaar op nr. 4

Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Waar deze zich vroeger ‘lineair’ voltrokken, gaat het nu ‘exponentieel’. Traditionele sectoren worden verrast door nieuwe diensten en bedrijven, vaak vanuit een hele andere industrie.

Lees verder…

Veranderende onderwijsgeldstromen

Vorig jaar op nr. 14

Publiek geld is voor veel onderwijsinstellingen nog steeds de belangrijkste bron van inkomsten, waarbij het aantal leerlingen of diploma’s de hoogte van de overheidsbijdrage bepaalt.

Lees verder…

Veranderende arbeidsmarkt

Vorig jaar op nr. 3

De arbeidsmarkt verandert. In de crisisjaren is de arbeidsmarkt steeds flexibeler geworden. Door automatisering verdwijnen sommige banen, terwijl andere banen worden gecreëerd.

Lees verder…

Meer flexibilisering en gepersonaliseerd leren

Vorig jaar op nr. 6

Digitalisering van het onderwijs leidt tot een grote beschikbaarheid van data over leerlingen en studenten. Dit biedt een schat aan informatie over hoe leerlingen het beste kunnen leren.

Lees verder…

Leren in en voor een nieuwe wereld

Vorig jaar op nr. 13

Wanneer en waarvoor wordt geleerd verandert. Waar het onderwijs sinds de industriële revolutie grotendeels los is komen te staan van de maatschappij en het arbeidsproces, lijken deze grenzen nu weer meer te vervagen.

Lees verder…

Krimp en leerlingdaling

Vorig jaar op nr. 7

De bevolkingssamenstelling in Nederland verandert. Het aantal ouderen neemt toe en het aantal jongeren neemt af. Er worden minder kinderen geboren. (Jonge) mensen trekken weg uit bepaalde gebieden bij gebrek aan voorzieningen en werkgelegenheid.

Lees verder…